בוררות

הבוררות – דרך קצרה ומהירה להביא להכרעה בסכסוך
בוררות היא כלי משפטי אלטרנטיבי לניהול סכסוך.
יתרונו בכך שהצדדים בוחרים להם את הבורר ובאין הסכמה, יכולים הם לפנות אל המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין ולבקש כי זה ימנה עבורם מי שישמש כבורר.
הבוררות מתנהלת על פי הוראות חוק הבוררות (תיקון מס' 2), התשס"ט – 2002 , בדיסקרטיות ובמהירות.
התיקון לחוק הבוררות איפשר הגשת ערעור על פסק הבוררות וחייב את הבורר לנמק את פסק הדין שלו.
ניהול הליך בוררות יוצר מספר יתרונות לצדדים.
ההליך בפני בורר קצר יותר שכן הצדדים יכולים להחליט כי הבורר יהיה פטור מסדרי דין ומדיני ראיות.
יחד עם זאת, מחוייב הבורר לנמק את פסק הדין כך שניתן יהיה לערער על פסק הדין שנתן, בפני בורר יחיד או מוטב של בוררים.
צדדים המנסחים הסכמים ביניהם ובוחרים לכלול בהסכם סעיף בוררות, רצוי שיוסיפו בהסכם גם הסכמה לפנייה לערעור בפני הרכב של בורר דן יחיד או בפני מוטב.
הליכי בוררות זולים יותר כיוון שהפנייה לבוררות אינה כרוכה בתשלום אגרת פתיחת הליך משפטי.
יחד עם זאת, חייבים שני הצדדים בתשלום שכר טרחת הבורר.
בניגוד להליך המתנהל בבית המשפט והוא פתוח כולו לציבור ולתיקשורת, הליך בוררות הוא הליך חשאי והן הצדדים והבורר מנועים מלפרסם דבר הנוגע לו.
פסק הבורר איננו יכול להתפרסם אלא אם נתנו הצדדים את הסכמתם לפרסומו וגם במקרה כזה ניתן להסיר כל סממן מזהה מפסק הבוררות.
יתרונה המרכזי של הבוררות שהצדדים יכולים לבחור להם את מי שישמש כבורר בעניינם.
בהליכים הנוגעים לקניין במקרקעין, דיני מקרקעין ולסכסוכים הנובעים מהם, משמשת המפקחת בדימוס עדה פרנקל כבוררת כאשר היא מביאה להליך את הידע המקצועי הרב, הנסיון השיפוטי ומהירות הטיפול בסכסוך.
המעוניינים להזמין את הגב' עו"ד עדה פרנקל, המפקחת על רישום מקרקעין בדימוס, לשמש כבוררת, מוזמנים לפנות בטלפון: 050-7554458

Top