חבר נציגות נושא באחריות אישית לפעולותיו ועשוי לשאת בתוצאות יקרות מאוד למעשיו או מחדליו

לאחרונה פורסם פסק דין שבמרכזו עמדה תביעה אישית לפיצוי כספי גבוה כנגד חבר נציגות בועד הבית, בטענה שהתנהלותו או מחדלי התנהלותו, גרמו לתובעות נזק כספי ניכר.

בית המשפט מנתח את ההליכים שהתנהלו עם השנים בין צדדים שונים בבית המשותף, בוחן בעיקר את התנהלותו של הנתבע בתפקידו כחבר הנציגות, ופוסק כי הנתבע התנהל באופן רשלני ובחוסר אחריות וכי מבחינה משפטית, התנהלות כזו עשויה לחייב אותו אישית בתוצאות של מחדליו.

לגופו של עניין מצא בית המשפט כי התנהלותם של התובעים היוותה "אשם תורם" בהיקף זהה לאשמו של הנתבע וכי לגופו של עניין לא הצליחו להוכיח את היקף הנזק הישיר שנגרם להם כתוצאה ממחדליו של הנתבע.

העובדות שבפסק הדין מעלות גם את הבעייתיות שבהעדר הפרדה בין תפקיד שממלא בעל דירה בנציגות ככזה, לבין מעמדו כבעל דירה.

בעובדות המקרה היו שני חברי נציגות. אחד מהם הגיש תביעה אצל המפקח כנגד הנציגות (שהוא היו"ר שלה) שבמהותה היתה למעשה תביעתו של בעל דירה בבית המשותף כנגד הנציגות כדי לחייב אותה להוציא לפועל החלטה שהתקבלה באסיפת דיירים.

מאחר והתביעה הוגשה כנגד "הנציגות", כתב התביעה הגיע לידיו של התובע בעצמו, והוא לא יידע את בעלי הדירות בבית על קיומה של התביעה. בסופו של יום ניתן פסק דין "בהעדר הגנה".

התביעה בתיק זה הוגשה כנגד הנציג האחר בנציגות, על כך שהוא לא הודיע לבעלי הדירות על קיומה של התביעה ולא עשה דבר כדי להגיש "כתב הגנה".

מן העובדות העולות מפסק הדין עולה כי הנתבע סמך על דברי יו"ר הנציגות ופעולותיו, חשב שהלה הגיש תביעה אישית נגד הדיירים ולא תביעה נגד "הנציגות", סמך על דברי היו"ר שאין צורך בהגשת כתב הגנה ולמעשה לא פעל באופן עצמאי כנציגות כנגד החבר האחר בנציגות שהגיש את התביעה כנגד הגוף שאותו הוא מפעיל.

האם ידע המפקח בעת הדיון שהתובע איננו אחר מאשר יו"ר הנציגות שאותה הוא תובע? המידע הזה איננו ברור מתוך העובדות. ואולם, הפרשה כולה מעלה בעייה קשה של מעמד הנציגות ומעמד חבריה כל עוד הם מכהנים כחברי נציגות.

ההלכה המשפטית הקובעת כי הנציגות היא אישיות משפטית מוגבלת בלבד וכי כל פעולה של חברי הנציגות בניגוד לסמכות שהוענקה להם עשויה לחייב אותם באופן אישי בתוצאות מעשיהם, העובדה כי אין הפרדה בין סמכות הפעולה של דייר בבית המשותף ובין סמכות הפעולה של חבר בנציגות ולמעשה, כמו שקרה כאן, יכול בעל הדירה לתבוע את הנציגות שהוא מנהל אותה ובכך להסתיר למעשה מבעלי הדירות את קיומו של ההליך המשפטי שהוא יזם נגד בעלי הדירות בבית; העובדה שאין עדיין הסדרה של ביטוח חברי נציגות מפני תביעות נגדם על פעולותיהם בזמן היותם חברי נציגות – אלו מעלים בעיות קשות בניהול בית משותף ובסוגיית האחריות האישית של ממלא תפקיד בנציגות על מעשיו או מחדליו. בעיקר חמורה התמונה לאור העובדה שאין כל הדרכה ואין מתווה לאורו חייבים חברי נציגות להתנהל. אין דרישת מינימום של השכלה או נסיון בתחום ניהול כספי ואחר של בית משותף. אין דרישה בחוק לליווי משפטי או כספי של בית משותף. איש הישר בעיניו פועל, כמידת כוחו והבנתו. או אי הבנתו. בדיעבד, עומד אותו אדם בפני תביעה משפטית הנמדדת בכלים משפטיים שהוא אפילו לא מודע להם ולא היה מודע להם כאשר בחר לפעול או לא לפעול.

מעל כל זה יש להדגיש כי תביעה המוגשת כנגד אדם בטענה כי בהיותו חבר נציגות פעל באופן פוגעני, משאירה את הנתבע להתנהל מול התביעה מכספו בלבד, ולנהל את הגנתו ללא כל תמיכה שהיא.

המבקש לקרוא את פסק הדין מופנה להליך ת"א 58251-11-12 ביהם ואח' נ' צין מפי כב' השופטת דורית פיינשטיין. ניתן ביום 1-3-2016 (פורסם בנבו).

נכתב ע"י עדה פרנקל, עו"ד – אין להעתיק מאמר זה או קטעים ממנו ולעשות בו כל שימוש אחר אלא בהסכמה מוקדמת של הכותבת.

Top